Nội dung của cookie utmb và utmc

Posted on 09/02/2010

1


Xem lại bài visit có nói rất rõ về ý nghĩa và cách hoạt động của utmb và utmc. Giờ ta đi sâu về nội dung của 2 cookie này. Các thông tin gì được ghi nhận trên đó?

Nội dung của cookie __utmb:

Utmb content = <Domain hash>.<Gif requests>.<10>.<current visit’s start time>

Số đầu tiên là domain harsh, xác định website mà người đó đang truy cập.

Số thứ hai là thể hiện thứ tự số trang được xem của website trong 1 lượt truy cập. Ví dụ cứ sang 1 trang mới là số này sẽ nhảy lên 1 đơn vị. Nó cũng tương đương với số thứ tự của Gif request đến GA vì mỗi lần ta xem một trang mới thì trình duyệt của bạn gửi 1 gif request đến cho GA.

Số thứ ba – số 10 – dường như là 1 số mặc định ở vị trí này đối với GA

Số thứ tư ghi nhận thời điểm bắt đầu của lượt truy cập hiện tại.

Nội dung của cookie __utmc:

Utmc content = <Domain hash>

Rất đơn giản vì nó được sử dụng chỉ để xác định 1 visit là mới hay đang tiếp diễn, số liệu mà nó ảnh hưởng là thời điểm bắt đầu visit trong __utma và __utmb.

Advertisements