Chi tiết về Custom Variables

Posted on 27/11/2012

1


Tôi sắp đi rất sâu từng điểm một trong Custom Variables. Sẽ có rất nhiều thông tin. Bạn nào đi giữa chừng cảm thấy rối thì hãy quay về bài căn bản về Custom Variables. Ở đó bạn sẽ lấy lại bình tĩnh và an toàn. 🙂

1/ Custom variables thật ra là gì?

Điểm đầu tiên trong vấn đề custom variables là ta phải biết nó là 1 tag cặp gồm tên (name) và giá trị (value). Tag này cũng giống như những tag  utma, utmb, utmz ta từng biết. Đối với custom variables thì Google Analytics đặt cho nó là utmv. Do đó, sau khi cài đặt và custom variables hoạt động, ta sẽ nhìn thấy thẻ utmv này trong cookie của Google Analytics, cùng với các thẻ utma, utmb, utmz.

2/Cú pháp của hàm Custom variables

_setCustomVar(index, name, value, opt_scope)

– index: bạn khai báo số thứ tự slot mà bạn muốn đặt dữ liệu vào đây, từ 1-5

– name: bạn khai báo tên của cái hành động hoặc vấn đề mà bạn muốn track vào đây, thí dụ “login status”

– value: bạn khai báo cái giá trị của vấn đề mà bạn đang track vào đây, thí dụ “yes/no”

– opt_scope: phạm vi của custom variable, ở đây có 3 mức page level, session level, visitor level.

3/ Xác định phạm vi của Custom Variables:

Vấn đề rắc rối nằm ở cái “phạm vi” này. Để tui giải thích cho đơn giản ra:

– khi bạn khai báo scope là page level thì cái thẻ utmv này trong GA cookie trên trình duyệt của người dùng được dán nhãn chỉ có hiệu lực trong 1 lần Gif request, tức là 1 pageview hay 1 event của cái vấn đề bạn track. Khi người dùng bấm qua page khác là cái utmv đó sẽ tan biến trên trình duyệt của họ.

– khi bạn khai báo scope là session level thì thẻ utmv này sẽ “sống” được đến hết cái visit đó(tính theo visit của Google Analytics), kết thúc visit là nó biến mất

– khi bạn khai báo scope là visitor level thì thẻ utmv này sẽ sống được già bằng tuổi của cookie, tức là hơn 1 năm và sẽ tái sinh như cũ mỗi lần visitor quay trở lại website.

4/ Các nguyên tắc khi dùng riêng Custom Variables cho các slot khác nhau:

Nếu bạn sử dụng riêng lẻ cái đám nhãn này hết thì chả có vấn đề gì ghê gớm. Nhưng đời không đơn giản như vậy, chúng ta sẽ gặp nhiều trường hợp mà các thẻ này sẽ đụng nhau, hoặc chúng ta muốn xài hơn 1 name cho 1 slot, thì sao?

Thì bạn phải nắm vững 1 loạt cái nguyên tắc sau:

– trên cùng 1 trang có nhiều page level CV được gọi thì cái cuối cùng là cái được ghi nhận trên utmv và trên server GA.

– trong cùng 1 visit có nhiều session level CV được gọi thì cái cuối cùng là cái được ghi nhận trên utmv và trên server GA. Và session level sẽ tự động đè mọi page level CV xuất hiện TRƯỚC ĐÓ trong cùng visit.

– lần gọi cuối cùng của các visitor level CV sẽ được ghi nhận vào utmv và server GA cho hiện tại và tương lai.

Trên đây là các nguyên tắc mà GA mách cho trường hợp không dùng mix CV trong cùng 1 slot, và GA khuyên là nói chung không nên trộn các CV khác nhau trong cùng 1 slot, sẽ dẫn đến sai lệch.

5/ Các nguyên tắc trong trường hợp dùng nhiều Custom Variables khác nhau chung 1 slot:

Dựa trên bài test sau đây, chúng ta có thêm 1 số nguyên tắc trong trường hợp dùng chung 1 slot:

– nếu một lượt truy cập chỉ bao gồm nhiều custom variables ở mức page level, thì mỗi custom variables đều được nhận phần tính của mình (nghĩa là goals) cho trang được thiết lập, bao gồm tất cả các goals được đặt trên các Custom variables của trang đó.  Thí dụ trong 1 visit chỉ có xuất hiện 3 custom variables cấp page, và cả 3 custom variables đó đều được đặt làm goals, thì cuối visit, có 3 goals đã được ghi nhận.

– nếu một lượt truy cập vừa chứa CV cấp session và cấp visitor, thì cái cuối cùng xuất hiện sẽ được báo cáo về và còn lại trên utmv. Ngoài ra, cũng chính cái cuối cùng đó sẽ nhận phần tính cho bất cứ và tất cả goal conversions cho cả lượt truy cập (tức là dù có 3 goals được thực hiện, nhưng chỉ tính 1 cho toàn visit cho CV đó).

– nếu 1 lượt truy cập có chứa vừa page level CV vừa session level HOẶC visitor level CV thì CHỈ CÓ cái session hoặc visitor level CV cuối cùng được tính cho cái visit đó, page level không được tính. Có 1 ví dụ làm rõ trường hợp này:

Cả visit trên sẽ được tính cho converted=true. Tuy vậy, utmv cũng đã bị cái page-level CV cuối cùng tháo sạch. Sau cái visit này trên trình duyệt của người dùng đó utmv là trắng trơn, không có mang visitor level CV converted=true, do đó, các visits sau không được tính cho nhóm covnerted=true.

– trong trường hợp 1 visitor level CV tồn tại qua hơn 1 visit, thì nó chỉ sống trên trình duyệt cho đến lúc 1 cái custom variable bất kì khác (dù là page level hay session level) xuất hiện trong cùng slot của nó, nó sẽ bị cái mới này xóa bỏ, utmv sẽ ghi nhận cái mới này và bỏ nó, dù cho cái mới này (page level hay session level) cũng chỉ tồn tại rất ngắn hạn.